เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • ผู้ซื้อสินค้าและหรือผู้รับสินค้าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องไม่อยู่ในสภาพมึนเมา
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านในวันและเวลาดังต่อไปนี้

O ช่วงเวลา 14.00น. – 15.00น. คำสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ถูกดำเนินการจนกว่าจะถึงวันทำการวันถัดไป

O วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

O ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดการเลือกตั้ง

  • บริษัทขอสงวนสิทธิไม่จัดส่งคำสั่งซื้อใดๆที่มีสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังสถานที่ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้

O วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

O สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา

O สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร

O หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

O สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

O สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

O สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป

O พื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

  • ในกรณีที่ไม่มีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทจะไม่นำเสนอและจัดส่งสินค้าทดแทน (สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด/ประเภทอื่นๆ) ให้แก่ท่าน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์มีไว้สำหรับผู้ซื้อสินค้าที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านบน

Comments

  1. For hottest information you have to pay a quick
    visit web and on web I found this web site as a finest web page for newest updates.

    My web blog … Royal CBD

Leave A Comment